Όροι χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Ειδοποίηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας δίδεται εντύπως

 

Η Εταιρεία «GREAT ACTIVITIES MEMORABLE EXPERIENCES PROJECT IKE – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται μέσω της φόρμας συμμετοχής σας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός «ΓΚΠΔ») και την Πολιτική Απορρήτου των Εταιρειών.

 

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνος

 

Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία GREAT ACTIVITIES MEMORABLE EXPERIENCES PROJECT IKE, με έδρα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 204, Νέο Ηράκλειο, με ΑΦΜ 800840943, τηλέφωνο 2102837906, email: play@gameproject.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») της GREAT ACTIVITIES MEMORABLE EXPERIENCES PROJECT IKE στην ηλεκτρονική διεύθυνση play@gameproject.gr.

 

  1. Επεξεργασία των Δεδομένων σας

 

1) Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα της Αίτησης για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά και λοιπά προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση συμμετοχή σας και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ).

 

 2) Τέλος, και μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να διερευνήσουμε την επιθυμία σας για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα που διοργανώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς. Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και η σύμβαση, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων. Όλα τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

 

  1. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό των Υπευθύνων Επεξεργασίας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και πάντα με τις ανάλογες δεσμεύσεις και εξασφαλίσεις. Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία.

 

  1. Τα δικαιώματά σας

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που εμφανίζεται παραπάνω ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του κανονισμού GDPR όπως, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR και τη σύμβαση, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας από την Εταιρεία. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένες προσωπικές καταστάσεις που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες από την υφιστάμενη σχέση με τον ΥΠΔ ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3 Αθήνα, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dpa.gr . Όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι μόνο η συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.